Đối với người nước ngoài

タイトル
Recommend
Các bạn muốn
làm công việc
điều dưỡng chăm sóc
Recommend
Các bạn muốn
học tiếp lên sau khi
tốt nghiệp trường
tiếng Nhật
Recommend
Các bạn muốn
làm việc lâu dài
tại Nhật

Support
Các nội dung hỗ trợ

 • Giới thiệu, hướng dẫn nhập học trường
  chuyên môn điều dưỡng chăm sóc
 • Hỗ trợ học phí trường chuyên môn
 • Hỗ trợ việc làm thêm trong thời gian học tại
  trường chuyên môn
 • Hỗ trợ lấy tư cách
  “Nhân viên điều dưỡng chăm sóc phúc lợi”

Conditions
Tư cách ứng tuyển

 • Những bạn có mong muốn làm công việc điều
  dưỡng chăm sóc sau khi tốt nghiệp trường
  chuyên môn
 • Những bạn có tiếng Nhật tương đương N2 khi
  nhập học trường chuyên môn
 • Những bạn có thể tốt nghiệp trong thời gian
  quy định của trường chuyên môn
 • Những bạn tuân thủ luật pháp của Nhật

Flow
Trình tự

1

Nhập học
trường
chuyên môn

2

Lấy chứng chỉ
nhân viên điều
dưỡng chăm
sóc phúc lợi

3

Tốt nghiệp
trường chuyên
môn

4

Lấy 「Visa điều
dưỡng chăm sóc」

Nhật bản đang thiếu người làm việc trong ngành điều dưỡng chăm sóc!!
Công ty EE21 là công ty điều hành các khóa học để lấy các chứng chỉ về điều dưỡng chăm sóc tại
Nhật tên gọi là “Mirai Care College”và giới thiệu công việc ngành điều dưỡng chăm sóc cho người có nguyện vọng.
Công ty đã bắt đầu hỗ trợ du học sinh từ khi “Visa điều dưỡng chăm sóc” được thiết lập vào tháng 9
năm 2017.

0120-68-2661
無料転職サポート
LINEで相談